Η γεωργία ακριβείας είναι το σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που  διαχειρίζεται τα υλικά που απαιτούνται για κάθε καλλιέργεια (σπόροι, νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα), ανάλογα με τη διαφορετική συμπεριφορά του εδάφους των περιοχών του αγρού και ενημερώνει τον αγρότη για τους κινδύνους που απειλούν την παραγωγή.

Μείωση Κόστους Παραγωγής ως 45%
Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων
Αύξηση Παραγωγής
Αύξηση Ανταγωνιστικότητας Ελληνικών Πρϊόντων
Μείωση Κινδύνων που απειλούν την Παραγωγή
Προστασία του Περιβάλλοντος
Προστασία Καταναλωτή

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα
Προϋπολογισμός: 31,000,000€
Συνολική Έκταση: 15,495,000 στρέμματα
Πελοπόννησος: 1,580,000 στρέμματα, για τις εξής
Καλλιέργειες: Ακρόδρυα, Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Κτηνοτροφικά Φυτά, Λαχανικά, Πυρηνόκαρπα, Σιτηρά, Ψυχανθή.

Η γεωργία ακριβείας εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις αρχές του 2000 στη Θεσσαλία σε πειραματικό στάδιο σε συνεργασία αγροτών ή συνεταιρισμών με πανεπιστημιακούς φορείς. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα σε όλες τις καλλιέργειες.

Παρουσίαση των μέσων, του τρόπου εφαρμογής, των αποτελεσμάτων αλλά και των προοπτικών για τον Έλληνα αγρότη και την οικονομία από την εφαρμογή του συστήματος της γεωργίας ακριβείας. Η παρουσίαση αυτή έχει σκοπό τη γνωριμία του συστήματος και την άμεση κατανόηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρέχει.

Προτάσεις για την ενημέρωση και μελέτη του συστήματος της γεωργίας ακριβείας, από τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο βιβλία, εργασίες  και δημοσιεύσεις  ειδικών επιστημόνων. Η αναφορά στη βιβλιογραφία αυτή, είναι ενδεικτική και τυχαία και συμπληρώνει την ενημέρωση που παρουσιάζεται σε αυτή την ιστοσελίδα για τη γεωργία ακριβείας.

Γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) είναι το σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τις εισροές στον αγρό (σπόροι, νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα), σύμφωνα με την παραλλακτικότητα (συμπεριφορά) του εδάφους των ζωνών διαχείρισης (περιοχών) που χωρίζεται ο αγρός.

Παραλλακτικότητα είναι η διαφορετική καλλιεργητική συμπεριφορά του εδάφους που εμφανίζεται στις περιοχές του αγρού.
H συμπεριφορά αυτή μεταβάλλεται χρονικά (κάθε καλλιεργητική περίοδο) και οι παράγοντες που τη δημιουργούν είναι:
•  εδαφολογικοί: δομή, υφή, βάθος επιφανειακού εδάφους, ανόργανη και οργανική σύσταση, ηλεκτρική αγωγιμότητα, υδατοϊκανότητα, ικανότητα ανταλλαγής ιόντων κ.α.
•  βιολογικοί: πληθυσμοί μικροβίων, ζιζανίων, εντόμων, ασθένειες, ανάπτυξη και απόδοση της καλλιέργειας που μεταβάλλεται εντυπωσιακά από περιοχή σε περιοχή κ.α.

Ζώνες Διαχείρισης  είναι τα τμήματα στα οποία χωρίζεται ο αγρός με βάση την ομοιογένεια και τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν, όπως είναι:
•  Διατήρηση των εδαφικών χαρακτηριστικών στο χρόνο.
•  Συσχέτιση με την παραγωγή (παραγωγικές περιοχές)
•  Δυνατότητα οριοθέτησης και κόστος δημιουργίας

 

Ζώνες Διαχείρισης όπως εμφανίζονται χρωματικά μετά από τη ψηφιακή επεξεργασία των σχετικών μετρήσεων και αποτυπώνουν την παραλλακτικότητα που εμφανίζουν τα διάφορα τμήματα των αγρών.

Η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης βασίζεται στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαθέσιμων πληροφοριών για τον αγρό, όπως είναι:
•  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του εδάφους
•  Δυνατότητα διαχείρισης από τον παραγωγό (εξοπλισμός) και αναμενόμενο κέρδος
•  Περίγραμμα και τοπογραφικός χάρτης του αγρού
•  Εδαφικός (γεωλογικός) και παραγωγικός χάρτης
•  Μορφολογία του εδάφους (ανωμαλίες, εμπόδια)
•  Περιοχές στράγγισης, μεγάλης υγρασίας (λίμνασης νερού) και διάβρωσης
•  Κάλυψη του αγρού από το σύστημα άρδευσης
•  Δείκτες γονιμότητας και βλάστησης
•  Είδος καλλιέργειας και λιπάνσεις προηγουμένων χρόνων
•  Δορυφορικές εικόνες του αγρού με και χωρίς βλάστηση
•  Αεροφωτογραφίες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας
•  Εδαφολογικές-εργαστηριακές αναλύσεις
Ο αριθμός και το μέγεθος των ζωνών διαχείρισης εξαρτάται από:
•  Το μέγεθος του αγρού.
•  Την παραλλακτικότητα του αγρού.
•  Τη δυνατότητα του παραγωγού να ρυθμίζει τις εισροές

Επίγειοι σταθμοί – Όργανα – Συσκευές
Οι τεχνολογίες και η ακρίβεια των οργάνων που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας είναι διαθέσιμες τα τελευταία χρόνια και αποτελούνται από:
•  Επίγειους σταθμούς τοποθετημένους στους αγρούς για τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων εφοδιασμένους με όργανα, αισθητήρες, σύστημα εντοπισμού θέσης GPS.
•  Χρήση δορυφόρων και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την χαρτογράφηση των αγρών και την επικοινωνία.
•  Επίγειο σταθμό επεξεργασίας των δεδομένων από Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - ΓΣΠ (GIS) και αποστολής των αποτελεσμάτων στους αγρότες.

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή καταγραφής σε αγρούς

Τα στάδια και οι διαδικασίες εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας σε ένα αγρό καθώς επίσης τα όργανα και το είδος των μετρήσεων (υγρασία, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, αλατότητα, κ.α.) του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των φυτών, εξαρτώνται από το είδος της καλλιέργειας, το τρόπο σποράς ή συγκομιδής και το χρόνο της καλλιέργειας.

Η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης απαιτεί χαρτογράφηση του αγρού που γίνεται από τους επίγειους σταθμούς με τη χρήση του συστήματος  εντοπισμού θέσης GPS.

H παρακολούθηση και καταγραφή της ανάπτυξης των φυτών σε όλα τα στάδια (πριν τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή), πραγματοποιείται από διάφορα όργανα  και συσκευές που είναι εφοδιασμένα με αισθητήρια μέτρησης και καταγραφής των σχετικών μεγεθών (υγρασία, θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλκαλικότητα pH, κ.α.).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται επεξεργάζονται με ειδικά και πολύπλοκα υπολογιστικά προγράμματα που ονομάζονται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).  Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δεδομένων, τα ΓΣΠ δημιουργούν χάρτες που είναι κατανοητοί από το χρήστη-αγρότη με πληροφορίες για:
•  Πρόβλεψη παραγωγής.
•  Είδος και ποσότητα εισροών για κάθε ζώνη διαχείρισης.
•  Κατάλληλη περίοδος συγκομιδής ανάλογα με τις ποιοτικές προδιαγραφές με σκοπό την πιστοποίηση του και την αύξηση του εισοδήματος του αγρότη.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στον αγρότη με μηνύματα SMS ή e-mail στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet.  

•  Μείωση του κόστους παραγωγής ως και 45% λόγω περιορισμένης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
•  Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγής, λόγω της ακριβέστερης λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.
•  Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (γεωργικό αποτύπωμα) λόγω της ορθολογικότερης χρήσης αρδευτικού νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
•  Έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών για κινδύνους που απειλούν την παραγωγή.
•  Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και της πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.
•  Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής.
•  Τηλεσκοπικός έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί μέσω της πλατφόρμας.
•  Πρόσβαση των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε τεράστιο όγκο δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.
•  Ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών και λογισμικού στη βάση της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων που θα παράγονται.
•  Υψηλότερης ποιότητας προϊόντα για τον καταναλωτή.

Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καίρια ακόμα και στην επίλυση του προβλήματος διατροφής, που είναι ιδιαίτερο έντονο σε ορισμένα σημεία του πλανήτη. Αυτό γιατί με τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων οι ίδιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων.

Δημοσιεύθηκε  η προκήρυξη του  διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Γεωργικού Τομέα».

Με το έργο, δημιουργείται για πρώτη φορά μια εθνική δημόσια υποδομή συλλογής δεδομένων για τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα, που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoΤ), η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και η δορυφορική παρακολούθηση της γης.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από 6.500 επίγειους σταθμούς θα δίνουν πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα του εδάφους, του νερού, την ευρωστία και τις ανάγκες του φυτού και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του μικροκλίματος. Στόχος είναι η προστασία των φυσικών πόρων, από τους οποίους εξαρτάται τόσο η γεωργική παραγωγή όσο και η ασφάλεια των τροφίμων.

Το έργο θα καλύψει 15 εκατ. στρέμματα και σε πρώτη φάση την  ενίσχυση  20 καλλιεργειών (σιτηρά, ρύζι, βαμβάκι, ελιά, αμπέλι, καλλωπιστικά φυτά, κλπ.).

Για την περιφέρεια της Πελοποννήσου προβλέπεται η ένταξη στο έργο συνολικής έκτασης 1.580.000 στρεμμάτων που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλλιέργειες: Ακρόδρυα (αμύγδαλο, καρύδι), Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή,Κτηνοτροφικά Φυτά (τρυφύλλι, μηδική), Λαχανικά, Πυρηνόκαρπα, Σιτηρά, Ψυχανθή (φασόλι, φακή, λαθούρι).

Πιλοτικές Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
Σ.Φουντάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πηγή: Ιστότοπος: DocPlayer

Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα
Β. Λιάκος, Εργ. Μηχ/γίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πηγή: Ιστότοπος: DocPlayer

Εφαρμογές στη Θεσσαλία
Α.Μαρκινός, Δρ. Γεωπόνος
Πηγή: Ιστότοπος: DocPlayer

Υλοποίηση του έργου Γεωργία Ακριβείας
Από την Εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7, Κανάλι Open TV
Πηγή: YouTube, 11-02-2019

Ψηφιοποίηση της Ελληνικής Γεωργίας
Από την Εκπομπή ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, Κανάλι Βουλής
Πηγή: YouTube, 10-11-2018

Η Εμπειρία ενός Νέου Αγρότη
Παρουσίαση Α.Ζηκούλης, Μελισσοχώρι Λάρισας
Πηγή: YouTube, 16-06-2018

Πτήση Ψεκαστικού Drone
Πηγή: YouTube, 13-06-2018

Βιβλία - Επιστημονικές Εργασίες

Για το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας υπάρχει στο διαδίκτυο πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων που περιγράφουν τα μέσα και το τρόπο εφαρμογής της, στην καλλιέργεια διαφόρων καλλιεργειών. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες παρουσιάσεις και συγγράμματα ειδικών από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Γεωργία Ακριβείας
Φουντάς Σπυρίδων, Γέμτος Θεοφάνης         Πηγή: Αποθετήριο «Κάλλιπος» - Γεωπονικές Επιστήμες

Το βιβλίο Γεωργία Ακριβείας καλύπτει όλο το αντικείμενο και απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές γεωπονικής αλλά και με αρκετά θέματα να είναι εύκολα κατανοητά από το μέσο αγρότη.

Αντίληψη Ελλήνων αγροτών για τη Γεωργία Ακριβείας
Μουρτζίνης Σπύρος              Πηγή: Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πτυχιακή εργασία που παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο ενημέρωσης των αγροτών σε νέες τεχνολογίες και στοχεύει στην αφύπνιση του αγρότη και την ανάγκη ενημέρωσης.

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.