Γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) είναι το σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τις εισροές στον αγρό (σπόροι, νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα), σύμφωνα με την παραλλακτικότητα (συμπεριφορά) του εδάφους των ζωνών διαχείρισης (περιοχών) που χωρίζεται ο αγρός.

Παραλλακτικότητα είναι η διαφορετική καλλιεργητική συμπεριφορά του εδάφους που εμφανίζεται στις περιοχές του αγρού.
H συμπεριφορά αυτή μεταβάλλεται χρονικά (κάθε καλλιεργητική περίοδο) και οι παράγοντες που τη δημιουργούν είναι:
•  εδαφολογικοί: δομή, υφή, βάθος επιφανειακού εδάφους, ανόργανη και οργανική σύσταση, ηλεκτρική αγωγιμότητα, υδατοϊκανότητα, ικανότητα ανταλλαγής ιόντων κ.α.
•  βιολογικοί: πληθυσμοί μικροβίων, ζιζανίων, εντόμων, ασθένειες, ανάπτυξη και απόδοση της καλλιέργειας που μεταβάλλεται εντυπωσιακά από περιοχή σε περιοχή κ.α.

Ζώνες Διαχείρισης  είναι τα τμήματα στα οποία χωρίζεται ο αγρός με βάση την ομοιογένεια και τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν, όπως είναι:
•  Διατήρηση των εδαφικών χαρακτηριστικών στο χρόνο.
•  Συσχέτιση με την παραγωγή (παραγωγικές περιοχές)
•  Δυνατότητα οριοθέτησης και κόστος δημιουργίας

Ζώνες Διαχείρισης όπως εμφανίζονται χρωματικά μετά από τη ψηφιακή επεξεργασία των σχετικών μετρήσεων και αποτυπώνουν την παραλλακτικότητα που εμφανίζουν τα διάφορα τμήματα των αγρών.

Η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης βασίζεται στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαθέσιμων πληροφοριών για τον αγρό, όπως είναι:
•  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του εδάφους
•  Δυνατότητα διαχείρισης από τον παραγωγό (εξοπλισμός) και αναμενόμενο κέρδος
•  Περίγραμμα και τοπογραφικός χάρτης του αγρού
•  Εδαφικός (γεωλογικός) και παραγωγικός χάρτης
•  Μορφολογία του εδάφους (ανωμαλίες, εμπόδια)
•  Περιοχές στράγγισης, μεγάλης υγρασίας (λίμνασης νερού) και διάβρωσης
•  Κάλυψη του αγρού από το σύστημα άρδευσης
•  Δείκτες γονιμότητας και βλάστησης
•  Είδος καλλιέργειας και λιπάνσεις προηγουμένων χρόνων
•  Δορυφορικές εικόνες του αγρού με και χωρίς βλάστηση
•  Αεροφωτογραφίες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας
•  Εδαφολογικές-εργαστηριακές αναλύσεις
Ο αριθμός και το μέγεθος των ζωνών διαχείρισης εξαρτάται από:
•  Το μέγεθος του αγρού.
•  Την παραλλακτικότητα του αγρού.
•  Τη δυνατότητα του παραγωγού να ρυθμίζει τις εισροές

Επίγειοι σταθμοί – Όργανα – Συσκευές
Οι τεχνολογίες και η ακρίβεια των οργάνων που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας είναι διαθέσιμες τα τελευταία χρόνια και αποτελούνται από:
•  Επίγειους σταθμούς τοποθετημένους στους αγρούς για τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων εφοδιασμένους με όργανα, αισθητήρες, σύστημα εντοπισμού θέσης GPS.
•  Χρήση δορυφόρων και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την χαρτογράφηση των αγρών και την επικοινωνία.
•  Επίγειο σταθμό επεξεργασίας των δεδομένων από Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - ΓΣΠ (GIS) και αποστολής των αποτελεσμάτων στους αγρότες.

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή καταγραφής σε αγρούς

Τα στάδια και οι διαδικασίες εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας σε ένα αγρό καθώς επίσης τα όργανα και το είδος των μετρήσεων (υγρασία, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, αλατότητα, κ.α.) του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των φυτών, εξαρτώνται από το είδος της καλλιέργειας, το τρόπο σποράς ή συγκομιδής και το χρόνο της καλλιέργειας.

Η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης απαιτεί χαρτογράφηση του αγρού που γίνεται από τους επίγειους σταθμούς με τη χρήση του συστήματος  εντοπισμού θέσης GPS.

H παρακολούθηση και καταγραφή της ανάπτυξης των φυτών σε όλα τα στάδια (πριν τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή), πραγματοποιείται από διάφορα όργανα  και συσκευές που είναι εφοδιασμένα με αισθητήρια μέτρησης και καταγραφής των σχετικών μεγεθών (υγρασία, θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλκαλικότητα pH, κ.α.).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται επεξεργάζονται με ειδικά και πολύπλοκα υπολογιστικά προγράμματα που ονομάζονται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).  Για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δεδομένων, τα ΓΣΠ δημιουργούν χάρτες που είναι κατανοητοί από το χρήστη-αγρότη με πληροφορίες για:
•  Πρόβλεψη παραγωγής.
•  Είδος και ποσότητα εισροών για κάθε ζώνη διαχείρισης.
•  Κατάλληλη περίοδος συγκομιδής ανάλογα με τις ποιοτικές προδιαγραφές με σκοπό την πιστοποίηση του και την αύξηση του εισοδήματος του αγρότη.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στον αγρότη με μηνύματα SMS ή e-mail στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet.  

Τα οφέλη
•  Μείωση του κόστους παραγωγής ως και 45% λόγω περιορισμένης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
•  Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγής, λόγω της ακριβέστερης λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.
•  Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (γεωργικό αποτύπωμα) λόγω της ορθολογικότερης χρήσης αρδευτικού νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
•  Έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών για κινδύνους που απειλούν την παραγωγή.
•  Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και της πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.
•  Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής.
•  Τηλεσκοπικός έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί μέσω της πλατφόρμας.
•  Πρόσβαση των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε τεράστιο όγκο δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.
•  Ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών και λογισμικού στη βάση της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων που θα παράγονται.
•  Υψηλότερης ποιότητας προϊόντα για τον καταναλωτή.

Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καίρια ακόμα και στην επίλυση του προβλήματος διατροφής, που είναι ιδιαίτερο έντονο σε ορισμένα σημεία του πλανήτη. Αυτό γιατί με τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων οι ίδιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων.

Υλοποίηση του έργου Γεωργία Ακριβείας

 
10-11-2018   Ψηφιοποίηση της Ελληνικής Γεωργίας - Το Μέλλον είναι Παρόν, στην εκπομπή ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, Κανάλι Βουλής
Πηγή: You YouTube

25-05-2018  Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη, στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα»
Πηγή: Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 1.580.000 στρέμματα
Καλλιέργειες: Ακρόδρυα, Αμπέλι, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Κτηνοτροφικά Φυτά, Λαχανικά, Πυρηνόκαρπα, Σιτηρά, Ψυχανθή.

Για το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας υπάρχει στο διαδίκτυο πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων και από αυτά επιλέχθηκαν τα παρακάτω δύο συγγράμματα.
Το βιβλίο Γεωργία Ακριβείας καλύπτει όλο το αντικείμενο και απευθύνεται σε σπουδαστές γεωπονικής με αρκετά θέματα να είναι κατανοητά από το μέσο αγρότη.
Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο ενημέρωσης των αγροτών σε νέες τεχνολογίες και στοχεύει στην αφύπνιση του αγρότη και την ανάγκη ενημέρωσης.

Γεωργία Ακριβείας
Φουντάς Σπυρίδων, Γέμτος Θεοφάνης
Πηγή: Αποθετήριο «Κάλλιπος» - Γεωπονικές Επιστήμες

Book Το βιβλίο αυτό καλύπτει το ραγδαία ανερχόμενο κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας, προσαρμοσμένο τόσο στης ανάγκες των φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής όσο και της Γεωργικής Μηχανικής. Το βιβλίο αναπτύσσει τη θεωρία, τις τεχνολογίες, τη διαχείριση, την οικονομικότητα, την περιβαλλοντική αποτύπωση καθώς και τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν χωριστά κεφάλαια για τις εφαρμογές της τηλεπισκόπισης για τη γεωργία ακριβείας καθώς και τις εφαρμογές της ρομποτικής στη γεωργία.

Αντίληψη Ελλήνων αγροτών για τη Γεωργία Ακριβείας
Μουρτζίνης Σπύρος
Πηγή: Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Book Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί αν γνωρίζουν οι Έλληνες παραγωγοί "Τι είναι γεωργία ακριβείας" και κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με αυτή. Μοιράστηκαν 130 ερωτηματολόγια με 23 ερωτήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι πρώτες 13 ερωτήσεις αφορούν τη σχέση του παραγωγού με τη τεχνολογία και γενικότερα τις διαθέσεις και το ενδιαφέρον του για το επάγγελμα. Οι υπόλοιπες 16 αφορούν ερωτήσεις τόσο σε όσους γνώριζαν όσο και σε όσους δεν γνώριζαν το αντικείμενο της γεωργίας ακριβείας.

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.