Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Αιολική και η Υδροηλεκτρική χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το δίκτυο διανομής. Η Κυματική ενέργεια εφαρμόζεται σε περιοριορισμένες περιοχές της γης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εκμετάλλευσης. Οι τρεις αυτές μορφές ενέργειας, λόγω της χρήσης τους, δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Βιομάζα

Βιομάζα ονομάζονται όλα τα υλικά φυτικής προέλευσης που περιλαμβάνουν τα ξύλα των δένδρων και όλα τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα, όπως κλαδέματα, άχυρα, πριονίδια, σπόροι, ενεργειακά φυτά, κλπ. Τα φυτά με τη φωτοσύνθεση μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική και την αποδίδουν με τη καύση τους.
Επειδή τα ζώα τρέφονται με φυτά, η χημική ενέργεια των φυτών μεταφέρεται στα ζώα και έτσι τα ζωικά απόβλητα και υπολείμματα  ονομάζονται βιομάζα.
Σήμερα ο όρος "Βιομάζα" περιλαμβάνει τα προϊόντα, απόβλητα ή κατάλοιπα φυτικών ή ζωικών ουσιών καθώς και τα βιοδιασπώμενα αστικά υγρά απόβλητα, τα στερεά απορρίμματα και τα υπολείμματα της αγροτικής βιομηχανίας (πυρήνας) και της βιομηχανίας τροφίμων.

Γεωθερμία

Με τον όρο γεωθερμία αυστηρά νοείται η αποθηκευμένη θερμική ενέργεια  κάτω από την επιφάνεια της γης (στο υπέδαφος, σε υπόγεια νερά, ατμό ή θερμό αέρα)  με θερμοκρασίες από 25–350°C που προέρχεται από το εσωτερικό της.
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία χαρακτιρ'ιζεται η θερμική ενέργεια του εσωτερικού της γης με θερμοκρασία μικρότερη από 25°C, που προέρχεται από την αποθήκευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Στις περιπτώσεις αυτές το βάθος εκμετάλλευσης (συνήθως είναι μικρότερο από 150m) και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και ως αβαθής ή χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμία που χρησιμοποιείται για παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε οικιακές και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Θερμική Ηλιακή Ενέργεια

Θερμική ηλιακή ενέργεια λέγεται η ενέργεια που παράγεται από τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμική μέσω επιλεκτικών επιφανειών που θερμαίνονται και μεταφέρουν τη ενέργεια σε άλλο μέσο που συνήθως είναι το νερό, ο αέρας ή άλλο ρευστό.
Οι επιφάνειες συλλογής και μετατροπής ονομάζονται ηλιακοί συλλέκτες η μορφή των οποίων ποικίλει ανάλογα με το τρόπο μετάδοσης της θερμότητας. Η πιο διαδεδομένη μορφή είναι αυτή των επίπεδων συλλεκτών αλλά υπάρχουν συλλέκτες σε μορφή γυάλινου σωλήνα χωρίς αέρα "σωλήνες κενού" ή στη μορφή συγκεντρωτικού κατόπτρου ή  πλαστικών σωλήνων.
Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας απαιτεί την αποθήκευση της θερμότητας σε θερμοδοχεία νερού ή σε άλλο υλικό.

Φωτοβολταϊκή Ενέργεια

Φωτοβολταϊκή ενέργεια λέγεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη μετατροπή της φωτεινής ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική μέσω ημιαγώγιμων στοιχείων που βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο.
Τα στοιχεία ή κύτταρα ή κυψέλες (cells) διατάσσονται σε σειρές και σχηματίζουν τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πλαίσια (πάνελ) που όταν συνδεθούν μεταξύ τους δημιουργούν συστοιχίες.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τα Φ/Β είναι συνεχές και καταναλώνεται άμεσα ή αποθηκεύεται σε ειδικούς συσσωρευτές (μπαταρίες).
Επειδή πο περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με εναλλασόμενη τάση, για τη χρησιμοποίηση των Φ/Β απαιτούνται διατάξεις μετατροπής του σε εναλλασσόμενο που ονομάζονται αντιστροφείς.

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.