Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
 • Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος,χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
 • Μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
 • Όσπρια
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή-Βολβώδη-Καρότο-Πατάτα
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:
 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
 • Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
 • Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
 • Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών

Απόφαση: 551/33033/18-02-2019

Μέτρο 11 - Βιολογική Κτηνοτροφία

Επιλέξιμες κατηγορίες είναι:
 • Αιγοπρόβατα
 • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση
 • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

 

Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 

 

Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Απόφαση: 3644/161919/22-11-2018

Copyright © 2019 Feneos.com. All Rights Reserved.